مراحل هفت گانه فراخوان ماليات بر ارزش افزوده

مراحل هفت گانه فراخوان ماليات بر ارزش افزوده

۱ . درسال ۱۳۸۷ مرحله اول فراخوان ارزش افزوده کليه واردکنندگان و صادر کنندگان و همچنين فعالان اقتصادي با مجموع فروش يک ميليارد و دويست پنجاه ميليون ريال يا بيشتر،مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده شدند.