مدت زمان نگهداری و رسیدگی دفاتر اشخاص حقیقی و حقوقی درقوانین مختلف

مدت زمان نگهداری و رسیدگی دفاتر اشخاص حقیقی و حقوقی درقوانین مختلف مدت زمان نگهداری دفاتر قانونی در قوانین مختلف ⭕️ 《ماده ۱۳ قانون تجارت》 : ….تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی حداقل تا ۱۰ سال نگاه دارد. ⭕️ 《ماده ۳۴ قانون ارزش افزوده》 : …. مدارک مزبور ( دفاتر مودیان ) باید به مدت ۱۰ سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و…