خدمات حسابرسی

خدمات حسابرسی

هدف اصلی حسابرسی مالی اعتباردهی به صورتهای مالی است. منظور از اعتباردهی، اظهار نظر یا قضاوت شخص یا اشخاص مستقل و ذی‌صلاح نسبت به مطابقت تمامی جنبه‌های با اهمیت ادعاهای منعکس در صورت‌های مالی با معیارهای تعیین شده یعنی اصول حسابداری است.