آشنایی با مالیات

مالیات یکی از منابع در آمد دولت می باشد که دولت آن را از اشخاص ،شرکت ها و موسسات وصول کرده و در جهت پرداخت بخشی از هزینه های عمومی و حفظ منافع اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی کشور مصرف می کند .