گستره فعالیت شرکت

شرکت ADA با به کارگیری متخصصان مجرب و حرفه ای حسابداری در تلاش برای آماده کردن انواع خدمات مالی و حسابداری به کلیه شرکت ها می باشد:

 1. ثبت اسناد حسابداری و اطلاعات ارایه شده بر اساس استاندارد های حسابداری و قوانین مالیاتی رایج کشور
 2. تحریر دفاتر قانونی کل و روزنامه
 3. ارایه دستورالعمل و آیین نامه ها بر اساس قوانین مالیاتی رایج
 4. کنترل اسناد و ارایه گزارشات ماهیانه ، فصلی و سالیانه از حسابهای کل ،معین و تفصیل
 5. تهیه صورت های مالی سالیانه بر اساس اسناد ثبت شرکت
 6. طراحی سیستم حسابداری و انواع خدمات مالی برای شرکت های (تولیدی ،پیمانکاری ،بازرگانی ،خدماتی و غیره)
 7. ارایه وتنظیمات حقوق و دستمزد ماهیانه و لیست مالیات ماهیانه حقوق
 8. ارایه اظهارنامه ارزش افزوده ، گزارش فصلی و اظهارنامه عملکرد
 9. حمایت قانونی و دفاع از کلیه کارهای حسابداری تمام شده در اداره مالیات و سازمان تامین اجتماعی
 10. تامین نیروی انسانی متخصص حسابداری و گزینش و مصاحبه از پرسنل حسابدار
 11. مشاوره مالیاتی و شرکت و هیئت بدوی و تجدید نظر و ارایه لایحه دفاعیه
 12. بررسی و کنترل بخش حسابداری و ارایه پیشنهاد بابت بهره وری نیروی انسانی و کاهش هزینه های بخش حسابداری
 13. ارایه Certificate (مدرک) برای سلامت روانی پرسنل حسابداری از متخصصین روانشناسی و اساتید دانشگاه های داخلی و خارجی جهت احراز موقعیت های شغلی حسابداری بر اساس آخرین متد های رایج به صورت سالیانه