ما اعضای شرکت آریا دیاکو آسیا با تکیه بر مبانی ارزشی برای رسیدن به یک سازمان پویا و قابل اعتماد تلاش می کنیم و معتقدیم دستیابی به این هدف از طریق پایبندی به اصول زیر میسر می باشد.

  •  رعایت حقوق انسانی و معیارهای اخلاقی در روابط کاری بر مبنای اصول و چارچوب های قانونی
  • تقویت فرهنگ کار گروهی با تکیه بر احترام ، صداقت و اعتماد متقابل و تعلق کاری در جهت بهبود عملکرد سازمانی .
  •  اتکا بر شایسته سالاری
  •  مسئولیت پذیری و وفاداری و تعهد نسبت به سازمان
  •  تلاش برای تحقق آرمان ها و اهداف سازمان
  •  احترام به قوانین و مقررات ملی و دفاع از حریم شرکت در جامعه
  •  همکاری با شرکتهای دیگر بر مبنای تفکر برد – برد
  • ارتقا فرهنگ پاسخگویی به مشتری در سازمان
  •  رشد و توسعه پایدار سازمان با تقویت خودباوری و یادگیری سازمانی
  • انجام امور شرکتها در کمال دقت و امنیت