تعهد به اصول اخلاق کاری از ارکان اصلی شرکت ADA می باشد . ما همواره برای ارزش آفرینی و ایجاد سود در راستای احترام به قوانین کوشیده ایم .