خدمات حسابداری

 

 • انجام کلیه امور حسابداری

 • تهیه و ارایه گزارشات قانونی

 • تهیه گزارش مخصوص مدیریت

 • انجام و ارایه راهکار برای عملیات بخش مالی

 

خدمات مشاوره مالی

 

 • مشاوره مالیاتی
 • مشاوره مالیات بر ارزش افزوده
 • مشاوره مربوط به تامین اجتماعی
 • مشاوره در زمینه طراحی سیستم های عملیاتی

 

خدمات حسابرسی

 

 • تهیه گزارش حسابرسی مالی
 • تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی
 • تهیه گزارش حسابرسی عملیاتی
 • تهیه گزارش حسابرسی داخلی